5S Systém

 
... zavedli jsme metodiku 5S používat ve společnosti IWPNet pro zvýšení
zisku naší společnosti, později jsme nabídli řešení i pro naše obchodní partnery
ohlas byl veliký a právě proto jsme vytvořili tým pro zavádění standardů
 i pro naše zákazníky ...

 

Metoda 5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům při zavádění štíhlé výroby a je základním předpokladem pro zlepšování. Důvodů k jejímu zavedení je více:

Díky 5S se vizualizuje a redukuje plýtvání, které se na pracovišti vyskytuje většinou ve velkém množství (zbytečný pohyb pracovníků, nadvýroba, čekání na součástky a materiál, nadbytečné zásoby, nadbytečná práce, odstraňování nekvality, nadbytečná doprava a manipulace, nevyužité schopnosti pracovníků). Typickým příkladem plýtvání jsou nadbytečné zásoby – jednoduchým a většinou i cenově nenáročným řešením je označení minimální a maximální hladiny zásob. Je až neuvěřitelné, kolik plýtvání lze za pomoci odborníků na tuto metodu odhalit a následně eliminovat.

Zlepšení materiálového toku. Např. zavedením vizualizace ve skladu, vytvořením standardů atd. zajistíme efektivní využití pracovní doby a omezíme plýtvání vzniklé hledáním materiálu.

Zlepšení kvality a bezpečnosti díky zavedení standardů (čisté, vizualizované pracoviště je bezpečnější).

Zlepšení podnikové kultury a postoje lidí. Do realizace metody 5S je třeba zapojit všechny zúčastněné pracovníky, nadchnout je a dát jim možnost vyjádřit své názory. Nezavádět změny pouze formou příkazů, ale nechat jim prostor, aby oni sami mohli nejlépe posoudit, kde by měl být např. umístěn materiál, který potřebují, kam by bylo nejvýhodnější odkládat nářadí atd.

Zlepšení pracovního prostředí - pracovníci budou mít pocit větší sounáležitosti.
 

Již z názvu vyplývá, že se metoda 5S skládá z 5 kroků. Alespoň v náznaku se vám pokusíme tyto kroky přiblížit:

Separovat (vytřídit). Cílem je, aby na pracovišti zůstaly pouze předměty a položky, které jsou potřebné pro aktuální provoz a pouze v potřebném množství. Nahromaděním nepotřebných položek vzniká zákonitě plýtvání (není produktivně využíván prostor, vznikají chyby v objednávkách, hledá se materiál, pracovníci provádějí zbytečné pohyby…). K označení předmětů na pracovišti se využívají kartičky, v literatuře uváděné jako "červená kartička". Je nutné stanovit kritéria pro posuzování jednotlivých předmětů a řídit se doporučeními a pravidly, kterých je celá řada a která jsou v metodě 5S pro tento krok přesně stanovena (přesahují rámec tohoto článku).

Systematizovat. Cílem tohoto kroku je vhodné umístění označených položek. Všechny položky musí být umístěny tak, aby je každý snadno našel a mohl je snadno vzít, použít a vrátit na definované místo. Zdánlivá jednoduchost tohoto kroku i celé metody vede k podceňování její důležitosti, nicméně problémy, které vznikají právě neuspořádáním položek, jsou jednoznačné: zdlouhavé hledání předmětů, zranění v důsledku nepořádku, neinformovanost o tom, kde se předměty nacházejí… Je třeba udělat podrobnou analýzu umístění objektů, vše vhodně vizualizovat, zaznamenat do layoutu pracoviště, vypracovat mapy přístupových cest, přiřadit adresy jednotlivým pracovištím, označit směr materiálového toku… V metodě 5S jsou rozpracována pravidla a doporučení např. pro značení podlah jednotlivými barvami, jsou uvedeny vhodné typy čar a symbolů pro různé účely.

Stále čistit. Důsledky nečistého pracoviště jsou nasnadě: potlačení zákaznické důvěry, vyšší pravděpodobnost zranění, větší zmetkovitost a poruchovost nečistých strojů… Je potřeba určit, co se bude čistit, kdo bude danou činnost vykonávat, kdy a jak často, jaké prostředky k tomu použije…. Metoda 5S opět definuje přesná kritéria jak postupovat při sestavování podrobného plánu čištění.

Standardizovat. Účelem tohoto kroku je vytvoření standardu pracoviště, díky němuž bude mít každý pracovník jasnou představu o tom, co, kdy, kdo a proč má dělat, čistit, udržovat, kontrolovat.

Sebedisciplinovanost – znamená nejen udržovat, ale hlavně zlepšovat současný stav. Vždy bude trvat určitou dobu, než se dodržování standardů stane pro všechny naprostou samozřejmostí. K dosažení úspěchu slouží pravidelné audity, které jsou v metodě 5S rozpracované, doplňující školení a další popsané dílčí postupy (jednobodové lekce, vizuální standardy…), které k zavedení této metody neodmyslitelně patří.

Z výzkumů vyplývá, že metodou 5S lze dosáhnout následujících přínosů:

Snížení zásob na pracovišti.

Zlepšení kvality.

Zkrácení montážních operací.

Zmenšení pracovního prostoru.

Zlepšení podnikové kultury a další.

Zbývá dodat, že k zavádění metody 5S je vhodné sestavit spolupracující tým lidí, nikoliv pouze určit jednu zodpovědnou osobu. Členy týmu by měli být kromě vedoucího týmu také mistr, vedoucí výroby, seřizovač, pracovník údržby, operátor atd. V každém případě je pro úspěšné zavedení 5S potřeba nadšení a ochota k aktivní spoluúčasti všech zúčastněných.

.

 

 Oslovte nás :-) rádi pomůžeme právě Vaší společnosti

+420 733 763 050 

 

Naši uživatelé

DIFE CZ s.r.o.

STAVIS PARDUBICE s.r.o.

LGN STAV and REAL s.r.o.

FALY RESTAURANT

ATP ELITE PRAHA s.r.o.

DOLEŽAL a spol.

Topstavby.com

Architekt Ing Hrubý

Šindler´s  s.r.o.

Falknor deal s.r.o.

 

... a další

 

Metoda 5S je základním elementem každého štíhlého systému.

Štíhlé pracoviště je takové pracoviště, na kterém se nachází pouze to, co je potřené, a na místech, která jsou k tomu určená. Resp. na pracovišti se nacházejí pouze ty předměty, které přidávají hodnotu výslednému produktu. Jde tedy hlavně o odstranění nepotřebných předmětů z pracoviště, udržování pořádku na pracovišti a standardizaci uspořádání a organizace pracoviště. Důležité je, aby pracoviště bylo rovněž uspořádáno podle požadavků pracovníků.

Základní charakteristiky štíhlého pracoviště:

Na pracovišti jsou jasně vyznačeny přístupové cesty, pracovní oblast a prostor pro materiál. Pracoviště by mělo být čisté a mít definovány své vlastní ukazatele, které jsou vizualizovány na tabuli pracoviště.

Metodika 5S

Je souhrn pěti základních kroků, které vedou k odstranění plýtvání na pracovišti. 5S bylo vyvinuto v Japonsku a název symbolizují začáteční písmena kroků: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitskuke.

 

 

 

Proč 5S?

Vizualizuje plýtvání.

Redukuje plýtvání:

Nadvýrobu označením minimální a maximální úrovně.

Chyby prostřednictvím "chybuvzdorných" pomůcek zařízení a vizuálního managementu.

Zásoby jejich vizualizací.

Pohyby prostřednictvím standardizovaných technik a zjednodušení hledání potřebných věcí.

Zlepšení materiálového toku, zařízení, umístění materiálu a zásob.

Zlepšení kvality, produktivity a bezpečnosti.

Lepší podniková kultura, postoje lidí, menší apatie.

Zlepšuje pracovní prostředí.

Metodu 5S je možné aplikovat jak do výrobních, tak i nevýrobních organizací.

5S přispívá k tvorbě autonomního pracoviště!

 

Realizace metody 5S na pracovišti

1. Krok – Vytřídit, separovat - seiri

Cílem tohoto kroku je oddělit položky, které:

musí být na pracovišti,

mohou být odstraněny (hledáme alternativní skladovací místo),

musí být odstraněny.

Pro tyto položky definujeme míry pro zabránění opětovné akumulace nepotřebných položek.

Při třídění a umisťování položek využíváme klasifikaci dle Pareta:

A – denně používané,

B – týdně anebo měsíčně,

C – výjimečné použití.

Pro první krok je typické a velmi užitečné využití žlutých kartiček.

Postup pro použití žlutých kartiček:

najdeme předmět, který chceme označit,

vyplníme kartičku,

nafotíme kartičku i předmět,

uděláme záznam do Karty pracoviště.

2. Krok – Vizualizovat, systematizovat - seiton

 

Účelem druhého kroku je najít místo pro uložení položek, které jsme vytřídili v prvním kroku. Každá položka musí být uspořádána tak, že každý

ji může snadno vzít,

použít,

vrátit na své místo.

Místo pro položky určujeme z hlediska ekonomie pohybů a frekvence používání (často a občas používané). Danému místu stanovíme kapacitu a vizuálně jej označíme tak, aby bylo ihned zřejmé, zda je daný předmět na správném místě a ve správném množství.

3. Krok – Čistit, stále čistit, seiso

V tomto kroku definujeme oblasti, které je potřebné v rámci teritoria pracoviště čistit

Rozdělíme teritorium týmu na jednotlivé oblasti, kterým definujeme:

Co je třeba čistit?

Kdo bude tuto činnost vykonávat?

Kdy a jak často?

Jaké prostředky k tomu budeme potřebovat?

Při čištění bychom měli vyhledávat zdroj znečištění a pracovat na jeho odstranění. Mějme na paměti, že čištění je rovněž formou kontroly!

4. Krok – Standardizovat - seiketsu

Účelem tohoto kroku je vytvoření a dodržování standardu pracoviště tak, aby se zabránilo nedbalostem. Každý by měl rychle stanovit operační podmínky a určit odchylky (zda je pracoviště v souladu se standardem).

5. Krok – Zlepšovat, sebedisciplinovanost - shitsuke

Účelem pátého kroku je zlepšovat současný stav. Uskutečňují se pravidelné audity a realizují se doplňující školení. U pracovníků pěstujeme smysl pro pořádek, přesnost a preciznost.

 

Pod výrobním systémem si můžeme představit souhrn principů, metod a postupů, které směřují k naplnění vize, hodnot a strategie firmy. Představuje nástroj pro realizaci podnikatelské strategie.

Principy výrobního systému:

Dlouhodobá filozofie.

Správné procesy produkují správné výsledky.

Rozvoj lidí a partnerů.

Neustálé řešení klíčových problémů a učení se.

Jednou ze základních charakteristik výrobního systému je flexibilita, a to na všech úrovních. Flexibilitu můžeme zařadit mezi významné konkurenční výhody. Flexibilita znamená schopnost vyrábět a montovat dané nebo budoucí spektrum výrobků v libovolném pořadí a množství.

Proč potřebujeme flexibilní systém:

Je příliš složité předpovídat požadavky zákazníků.

Krátké životní cykly a kolísavé požadavky.

Variantní výroba a malé dávky.

Rychlost dodávky.

Zákaznická výroba.

Neradi bychom však spojovali slovo produkční nebo výrobní jen s výrobou. Vyrábět můžeme i službu nebo produkt, který není hmotný. Vezměme si jako příklad nemocnici. Nemocnice sice nic nevyrábí, ale uspokojuje služby a naše potřeby. Realizuje operace, doktoři nám dělají preventivní prohlídky, chodíme na odběr krve apod. Tyto aktivity (procesy) můžeme seřadit za sebou a dá se říci, že realizují službu nebo uspokojují potřebu.

Štíhlý vývoj produktu – v tomto pilíři se věnujeme hlavně vývoji nových výrobků. Cílem je uspořádat vývoj tak, abychom byli schopni vyvíjet za co nejkratší čas tak, abychom do výroby předávali výrobky, které jsou na to připravené – aby se vývoj a úpravy neřešily ještě ve výrobě.

Paradoxy – produktivita versus inovace

 

 

 

 

 Produktivita

Inovace

Standardizace

Zlepšování, změna

Produktivita – dělejme správné věci správně

Inovace – experimentujme

Týmy

Individualita

„Best practices“, world class

Nové nevyšlapané cesty

Disciplína

Tvrdohlavost

Racionalita

Intuice


 

 

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem

00420 733 763 050

 Naše webové stránky používá cookies, aby vám co nejlepší zážitek. Nadále používat tuto webovou stránku souhlasíte s jejich použitím v rámci naší Cookie a ochrany osobních údajů . 

 

 

 

hledané výrazy:

Martin Kasal; IWPNet; Pardubice; Software; System; Consulting; Poradenství; Pomoc; Firmy; Společnosti; PR; Public; Relevations,Web; Informační; WHMS, Warehouse; Managment; Revitalizace; &; Restrukturalizace; Hodnota; Analýza, 5S; Audit; Personál;

IWPNet Pardubice 2009 - 2057 všechna práva vyhrazena