Revitalizace & Restrukturalizace

 

 
 

Revitalizace versus restrukturalizace podniku

Vzhledem k tomu, že mnoho klientů a lidí obecně nemá zcela jasno ve významu základních pojmů, v krátkosti Vám je vysvětlíme. Jedná se zároveň o klíčové služby společnosti IWPNet - Systémové poradenství

Revitalizace firmy

Proces "revitalizace firmy" zahrnuje drobné „opravy“ firmy, které nemají zásadní vliv na základní zaměření podniku či na jeho běžný chod. V rámci revitalizace rozlišujeme dva pojmy:

Ozdravení firmy - práce na firmě, která nemá zásadní funkční problémy, ale na druhé straně kvůli drobným, avšak podstatným nedostatkům nedosahuje plného potenciálu svých možných výsledků. Symptomy toho, že firma potřebuje ozdravení jsou zcela běžné: přetížení majitele či manažerů, stres, nedostatek důvěry uvnitř firmy, nízká otevřenost managementu vůči zaměstnancům, atmosféra strachu, častá a vysoká fluktuace zaměstnanců, dočasně zhoršené cash-flow firmy, které však nemá existenční charakter. Z toho vyplývá dlouhá doba splatnosti faktur od odběratelů či vůči dodavatelům, nízká míra organizace práce, zaměstnanci přesně nevědí, co mají dělat, špatná koordinace všech činností uvnitř firmy, časté zmatky uvnitř firmy, reklamace od zákazníků, atmosféra napětí atd. S takovými situacemi máme bohaté zkušenosti s velmi překvapivými výsledky.

Rozvoj firmy - práce na firmě, jež se rozvíjí zdravě a prosperuje, ale jejíž majitel zároveň chce další a viditelnější posun k ještě lepším výsledkům. Tato oblast práce na Vaší dobře fungující firmě zahrnuje naši maximálně kreativní a soustředěnou práci, neboť musíme najít další nová a funkční řešení, která přinesou Vaší firmě nová odbytiště a zákazníky, nové způsoby oslovení cílových skupin, nové způsoby reklamy a propagace, zefektivnění výroby a celkového chodu a organizace firmy, další motivaci Vašich lidí atd. Také v této oblasti máme dostatek zkušeností.

 

Restrukturalizace podniku

Restrukturalizace podniku - jedná se o závažnou situaci v životě firmy, která se nachází v celkové krizi. Ta se projevuje nejen na ekonomických výsledcích či na výrazně zhoršeném cash-flow firmy mající existenční rozměr, ale zřetelné jsou také doprovázející efekty takovéto situace: útlum odbytu a ztráta zákazníků, výrazně snížená solventnost podniku, neschopnost nejen krátkodobě, ale také dlouhodobě dostát svým závazkům, velmi těžká atmosféra strachu a nedůvěry ve firmě, komunikační bloky uvnitř i vně firmy atd. Součástí restrukturalizace firmy jsou již závažné a podstatné zásahy nejen do řízení firmy (finančního, prodejního, personálního, výrobního řízení), ale také často velmi bolestná opatření, ať už se to týká nezbytných řezů ve výše uvedených oblastech či celkové změny výrobního či obchodního zaměření firmy. Tyto nesnadné situace se často a běžně řeší formou   krizového managementu   neboli krizového řízení firmy.

Pro každou z těchto oblastí: revitalizace firmy, ozdravení firmy, či restrukturalizace podniku máme pro klienty připravené řešení.

 

Znamená revitalizace či restrukturalizace podniku jeho blížící se konec?

Jako ortel zkázy vnímá tento proces mnoho českých podnikatelů a zaměstnanců. Majitelé a manažeři se jí vyhýbají, protože v procesu revitalizace či restrukturalizace firmy vidí přiznání vlastní neschopnosti vést svůj podnik k prosperitě. Existují však různé formy restrukturalizace. Mnohé celosvětově uznávané společnosti pochopily přínos restrukturalizace ve fázi rozvoje firmy a díky tomu se dnes hřejí na ekonomickém výsluní. Čeští podnikatelé většinou pomoc odborníků na revitalizaci / restrukturalizaci začínají vyhledávat až v době, kdy se jejich firmě přestává dařit nebo v době, kdy se již nacházejí v pokročilé krizi, kdy je každá snaha marná.

Mnoho podnikatelů má však omezený náhled na význam pojmu restrukturalizace. Tento proces lze v podstatě rozdělit do tří stádií podle míry změn a hloubky zásahů, které ve firmě probíhají. Pokud je firma v rozvoji a přistoupí z důvodu snahy o další efektivní růst k procesu restrukturalizace, hovoříme o strategii prosperity / rozvoje. Pokud je firma ve fázi stagnace či dočasného poklesu výkonnosti, pak hovoříme o strategii revitalizace. A je-li firma na hranici zániku, a chce se z této situace dostat, pak hovoříme o strategii resuscitace. Právě fáze resuscitace je v běžném slovníku akcionářů, podnikatelů a manažerů chápána jako ona "neoblíbená" a obávaná restrukturalizace podniku. V tomto slova smyslu je tento pojem používán nejčastěji. Nicméně, jak bylo řečeno výše, mnohé firmy pochopili význam nových impulsů a nutnost neustálých změn, inovací a vývoje k lepšímu a efektivnějšímu fungování - a proto i ve fázi růstu i ve fázi stagnace vyhledávají pomoc odborníků na rozvoj a revitalizace firem.

Strategie prosperity neboli rozvoj firmy je v České republice nejméně používanou formou restrukturalizace, protože jde o zásah do strategického řízení firmy v době, kdy podnik zažívá rozkvět. Rozhodnutí managementu pro strategickou revitalizaci bývá proto ze všech tří typů restrukturalizace nejtěžší. Často si totiž lidé ve vedení firmy kladou otázku, proč by firma měla měnit to, co funguje. Odpovědí je, že nemusí měnit to, co funguje, ale minimálně může zlepšovat to, co funguje. To přitom vůbec nehovoříme o tom, že může zlepšovat potažmo vyhledávat uvnitř firmy to, co nefunguje.

Restrukturalizaci coby strategii rozvoje zatím volí jen velmi málo (ale o to více zkušených) manažerů a byznysmanů. Tito lidé jsou v byznysu ostříleni a vědí, že každá firma prochází různými fázemi svého životního cyklu. A proto ještě před dosažením vrcholu rozvoje podniku chtějí pracovat na dalším směřování své firmy. Takovýto model fungování v minulosti uplatňovala např. jedna z nejlepších firem na světě, společnost General Eletric (GE). Tuzemští podnikatelé začínají pomoc odborníků vyhledávat až v době, kdy se jejich firmě přestává dařit nebo se podnik nachází již v celkové a často naprosto devastující krizi (co může být více devastujícího než fakt, že nemáte na mzdy zaměstnanců?). Mnohdy přitom stačí jen dobrá rada či drobné úpravy ať už v managementu, v marketingu, obchodě či v provozu – ale tyto rady a úpravy musí přijít včas. Pravidlo zní neúprosně: Je-li v Titaniku (obrazně v podniku) již tak velká díra, že se loď pod tíhou vody již potápí ke dnu, můžete mít ty nejlepší odborníky na restrukturalizaci, ale přijde-li odborný zásah záchrany příliš pozdě, je zkrátka pozdě. Mimochodem právě proto naše firma před započetím spolupráce s podnikem, který je již v pokročilých problémech, dělá rychlou jednodenní analýzu stavu firmy, abychom vůbec zjistili, zda se ještě dá něco dělat pro záchranu...

Dobrá zpráva je, že u malých a středních podniků bývají problematické oblasti hodně podobné. Nejčastěji jde o špatně nastavenou obchodní strategii, nevhodný přístup manažerů k lidem, nedostatečnou motivaci zaměstnanců, chaos v řízení firmy a organizaci práce, nedostatečné finanční řízení firmy, chabé plánování a téměř nulový controlling, špatný marketing a chybějící propagaci. Všechny tyto problémy však lze poměrně úspěšně řešit. Důležité je však slovo: VČAS. Včas řešit. Samozřejmě, že pouhá identifikace problémů a návrh jejich řešení nestačí. Tyto věci je nutné s majiteli podniků řešit bod po bodu a kontrolovat jejich plnění. Firmy mají často sklon vracet se k původně zajetému stereotypu.

společnost IWPNet  pomáhá podnikatelům i firmám , kterým se příliš nedaří, znovu se postavit na nohy. Firmám, které dosáhly maximum a prosperují, pomáhá dosáhnout ještě lepších výsledků. Setkávám se často s majiteli firem, kteří jsou s chodem vlastního podniku vcelku spokojení, ale neposunují se dále, kupředu. Často cítí, že by se dalo ještě něco vylepšit, ale nevědí co a jak. I v tomto ohledu se mohou s důvěrou svěřit do naší intenzivní péče. Samozřejmě je tu naše společnost také pro stagnující podniky či firmy v krizi. Naše zkušenosti a pozitivní výsledky z projektů revitalizace či restrukturalizace v malých a středních firmách.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci

+420 733 763 050

 

Hledané výrazy:iwpnet,pardubice,česká, republika, systém, systémové, poradenství, revitalizace, restrukturalizace, personální, audit, zavedení, standard, standardů, strategie, hodnotová, hodnota, analýza, firma, společnost, podnikatel, živnostník

na začátek

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem

00420 733 763 050

 

 Naše webové stránky používá cookies, aby vám co nejlepší zážitek. Nadále používat tuto webovou stránku souhlasíte s jejich použitím v rámci naší Cookie a ochrany osobních údajů . 

 

 

 

hledané výrazy:

Martin Kasal; IWPNet; Pardubice; Software; System; Consulting; Poradenství; Pomoc; Firmy; Společnosti; PR; Public; Relevations,Web; Informační; WHMS, Warehouse; Managment; Revitalizace; &; Restrukturalizace; Hodnota; Analýza, 5S; Audit; Personál;

IWPNet Pardubice 2009 - 2057 všechna práva vyhrazena